Największy sklep z artykułami prozdrowotnymi w Polsce od 2008
szukaj

- Regulamin

REGULAMIN

Feminafit.pl prowadzący działalność gospodarczą pod firmą No More Media

3 Maja 19

81-363 Gdynia

NIP: 586 202 21 89, REGON:192982652 mail: biuro@feminafit.pldalej nazywaną „Sprzedającym”.

 2.Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającaosobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 3. Zamówieniamożnaskładać 24 godziny na dobę.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożeniazamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

 2. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

 3. Wszystkie towary, ich zdjęcia i opisy, stanowią własność Sprzedającego, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczypospolitej Polskiej

 4. Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w w sklepie internetowym www.cosdlazdrowia.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty wydania w przypadku, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawnązgodnie z ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi z zastrzeżeniem §3 pkt.8 niniejszego Regulaminu.

 6. W przypadku wady fizycznej lub prawnej produktu, pismo określająceniezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Sprzedającego.

 §2

Cena

 1. 1.Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażonesą w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

 1. 2. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu. W przypadku, gdy Kupujący wyraża wolę otrzymania faktury winien zaznaczyć ten fakt przy składaniu zamówienia podając dane do wystawienia faktury.

  3.Sprzedający zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen towarów, wprowadzenia nowych towarów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian

 §3


Reklamacja towaru

1.Każdemu Kupującemu przysługuję prawo do reklamacji towaru. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu towaru.
2.Kupujący jest obowiązany zgłosić reklamację na stronie internetowej www.feminafit.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail, kierowanej na adres: biuro@feminafit.pl
3.Reklamowany towar Kupujący dostarcza do siedziby Sprzedająceg. Przesyłka winna zostać nadana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.
4.Kupujący będący przedsiębiorcą obowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru towaru. Reklamacje przedsiębiorcy będą rozpatrywane tylko w wypadku jeśli dotyczą towarów w pełnych długościach hutniczych, a reklamacje towarów pociętych nie będą rozpatrywane przez Sprzedającego.
5.Reklamacje rozpatrywane są nie dłużej niż 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego.
6.Jeżeli towary oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, to każdorazowo treść gwarancji, warunki gwarancji oraz sposób ich realizacji są określane w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i załączone do dowodu zakupu.
7. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
8.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona

 §4

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014  roku o prawach konsumenta(Dz. U. z 2014, Nr 22, poz. 827 )w  okresie czternastu  dni od objęcia rzeczy w posiadanieprzez Konsumenta,  ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, według ogólnych zasad wynikających z przepisówustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827) w rozdziale 4.
2. Jeżeli towary oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, to każdorazowo treść gwarancji, warunki gwarancji oraz sposób ich realizacji są określane w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i załączone do dowodu zakupu.
3. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.
4.W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.
5.  Informacje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załącznik numer 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.
6.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@feminafit.pl

Jeżeli Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną może czynność tą wykonać:

 • - przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

 • przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy

  7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób określony w pkt. 6 przez Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymania powyższego oświadczenia.
  8. Konsument jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.
  9. Kompletny towar należy odesłać lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz w stanie niezmienionym, nie noszącym ślady użytkowania. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym towarem zwrotowi podlega cały zestaw.
  10.Sprzedający po otrzymaniu odesłanego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.
  11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodę Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowymi nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogły wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

  • w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań ma rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  • w której Konsument wyraził żądania, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług rzeczy;

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozy rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczeń rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 Informujemy, że prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§5

Postanowienia końcowe

 1. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęciarokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

 2. Dokonując zakupu Kupujący:
  a)dokonuje akceptacji Regulaminu oraz przyjmuje do wiadomości wszelkie informacje w nim zawarte;
  b)wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach;
  c)wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedającego i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883

 3.   Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie możebyć również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
  Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 6. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 7. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego
  w następującychprzeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari możemieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu kratkisciekowe.pl, należy je wszystkie wyłączyć. 

 8. Administrator zastrzega sobie prawo do wysłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom serwisu.

 9. Wszelkie spory pomiędzy przedsiębiorcami wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy

10. Wszelkie spory z udziałem Konsumentów wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. Dodatkowo Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Częstochowie. Informacje o zasadach dostępu do procedur znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce ,,Rozstrzygane sporów konsumenckich”.

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta(Dz. U. z 2014, poz. 827 ) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego


Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach

Subskrybuj

Zapisując się na subskrybcję newslettera świadczam, że zapoznałem się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności i akceptuję ich warunki.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

więcej zgoda